Consultancy vs interim

Er heerst in de markt veel verwarring over het verschil tussen consultancy en interim / detachering diensten. Dit is geen verrassing omdat, hoewel het in essentie fundamenteel verschillende markten zijn, er een groot grijs gebied is tussen de twee. De grafiek rechts visualiseert de overeenkomsten, verschillen en grijze gebieden.

Bedenk echter dat het beeld een vereenvoudiging is van de werkelijkheid; de doelstelling is om op hoog niveau eigenschappen van beide markten te benadrukken. De volledige driehoek laat de totale Nederlandse vraag naar externe adviseurs zien. Over het algemeen zijn er twee manieren om aan externe arbeidskrachten te komen: consultancy of detachering / interim diensten. Voor zowel interim als consultancy geldt dat deze externe arbeidskrachten kunnen worden ingezet op drie niveaus: operationeel, tactisch en strategisch. Deze gegevens vormen de twee dimensies in de grafiek hier rechts.

Dimensie: operationeel vs. strategisch

De operationele versus de strategische dimensie verklaart tot op zekere hoogte de driehoeksvorm. Vanwege de piramideopbouw van personeel binnen een organisatie is de totale vraag naar extern personeel op operationeel niveau veel groter dan op tactisch- of strategisch niveau.

Dimensie: consultancy vs. interim

Er zijn drie belangrijke verschillen tussen interim en consultancy:

  1. Het type opdracht verschilt nogal tussen interim en consultancy. Interim opdrachten zijn per definitie door één persoon in te vullen.
    Bij consultancy heeft de opdrachtgever vaak een complexer probleem, waarvoor een team ingezet dient te worden.
  2. Een interimmer vult een permanente vacature binnen een organisatie tijdelijk in tot er een permanente werknemer wordt gevonden.
    Consultancy daarentegen is een extern advies, onafhankelijk van de interne organisatie.
  3. Interim diensten worden gebruikelijk op alle niveau’s ingezet terwijl consultancy in principe alleen wordt ingezet strategisch en/of tactische opdrachten

De bovengenoemde dimensies en conclusies zijn tot op zekere hoogte erg zwart-wit. In de werkelijkheid zijn er consultancy bedrijven die interim diensten aanbieden (b.v. Capgemini, ConQuaestor), interim bedrijven die consultancy diensten verlenen (b.v. Randstad, Yacht), strategie consultancy firma’s die diensten aanbieden op een tactisch niveau, enz. Kortom, er zijn grote, grijze gebieden tussen en binnen de verschillende markten. Geïnteresseerde lezers vinden hieronder meer details over de verschillen binnen de consultancy sector en de grijze gebieden tussen interim en consultancy.

High-end vs low-end consultancy

Een ander belangrijk onderscheid is die tussen "high-end" en "low-end" adviesbureaus. De consultancy bedrijven die zich richten op de low-end markt hebben een strategie die zich meer richt op het tactische en operationele niveau. Deze firma’s doen vaak minder “strategische” opdrachten en hun adviseurs worden ook ingezet op meer operationele klussen. Over het algemeen zullen ze ook eerder een adviseur op een individueel project verhuren (door het aard van het werk) en berekenen ze lagere prijzen. De consultancy bedrijven die zich richten op de high-end markt zijn firma's die zich meer op het tactische en strategische niveau concentreren.

Grijs gebied 1

Het kleinste grijze gebied (gebied 1) visualiseert de overlapping tussen drie segmenten: interim executives, strategie consultancy en high end management consultancy en ICT consultancy. Waarom? Aangezien het werk strategisch van aard is, is het waarschijnlijker dat het werk door kleinere teams of zelfs door één persoon kan worden uitgevoerd. Zo is het bedrijf, dat een interim executive levert die het strategische werk zal uitvoeren, zeer gelijk aan de consultancy firma die één consultant aanbiedt om dezelfde analyse uit te voeren.

Bovendien zijn consultancy firma’s, voor dergelijke zeer belangrijke strategische posities, zeer geneigd om de klant “interim” diensten aan te bieden. Dit doen ze met de achterliggende ambitie om in de toekomst significante consultancy opdrachten te verkrijgen. Het verschil blijft zitten in het feit dat een interim executive als "intern" kan worden gezien, terwijl de consultant "extern" is.

Grijs gebied 2

Het tweede belangrijke grijze gebied ligt tussen de strategy consultancy firma’s en de high-end Business en IT consultancy bedrijven. Er zijn drie voornaamste redenen. Ten eerste, in de praktijk hebben vele business en IT consultancy firma's prominente strategiepraktijken (b.v. Deloitte, Berenschot). Kortom, in de praktijk concurreren talrijke high end Business & IT consultancy firma’s met strategie consultancy bedrijven om strategische opdrachten binnen te slepen.

Ten tweede, in de praktijk is er een grote interactie tussen firma's op strategisch en tactisch niveau. McKinsey & Company zou bijvoorbeeld kunnen worden verzocht om een strategische analyse samen met KPMG uit te voeren omdat de eerste de aangewezen methodologie en de strategische vaardigheden heeft terwijl de laatstgenoemde de inhoudelijke- of industrie-ervaring heeft. Ten slotte, veel business en IT consulting firma’s hebben het voordeel dat zij kunnen adviseren en het zelf later kunnen implementeren. Dit geeft hen in veel gevallen, vanuit het perspectief van de klant, een voordeel. Daarom wordt ze gevraagd de diensten op zowel strategisch- als tactisch- als operationeel niveau uit te voeren.

Grijs gebied 3

Grijs gebied 3 visualiseert de overlapping tussen de diensten van management consultancy en ICT consultancy firma's en die van interim aanbieders. Merk op dat als het werk meer operationeel wordt, het grijze gebied groter wordt omdat consultancy zich theoretisch gezien onthoudt van de markt voor de te operationele diensten.